ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828

Alel Nedir?

Alel, bir genin değişik biçimlerine genetik biliminde verilen addır. Genelde gen ve alel birbirine karıştırılır. Her ikisi de, belirli bir özelliğin kalıtsal faktörünü ifade ederler. Ama alel sözcüğü, özellikle bir kromozomun bir lokusundaki(yer, bölge) iki ya da daha fazla seçenekli gen çeşidini anlatmak için kullanılır.
Kromozomlarda bulunan genler, "alel" denilen genlerden oluşmuş çiftler halinde bulunurlar. Her homolog (eş) kromozomda her karakter için genin işgal ettiği belli bir yer vardır. Buna lokus denir. Homolog (eş) kromozomların aynı lokuslarında yer alan, iki veya bazen daha çok sayıda alternatif karakterin genleri alel genler olarak bulunurlar.
Şu şekilde açalım; Her köpekgilin hücresinde 39-çift Kromozom bulunmaktadır. Her çift (s fazında) X harfi şeklinde pozisyonlanmıştır ve bu X’in her bir koluna Kromatid denmektedir.

   

Her kromatidde bir DNA zinciri bulunur. Bu zinciri genler şeklinde gruplandırabiliriz. Türlerde belli özellikleri ortaya çıkaran zincir sekanslarını, diğer bir deyişle A,G,C,T nükleotidlerinin belli sıralarda dizilişlerini, o özelliğin geni şeklinde ayırt edebiliriz. Bu sekansları bir tabloda topladığımızda türün gen haritası ortaya çıkmaktadır.
Aynı lokustaki birbirinden değişik cift gen dizilişlerinin her birine alel diyebiliriz.

Yine, genlerde aynı karakteristik özelliği kodlayan fakat farklı kodlar taşıdığı için farklı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan genlerden her biri aleldir.
Örneğin göz rengini belirleyen genin ela rengi ortaya çıkaran versiyonu ile kahverengi rengi ortaya çıkaran versiyonundan her biri aleldir. A kan grubu aleli ve B kan grubu alelini taşıyan bir birey "AB" kan grubuna sahip olur.
Eğer atalardan biri zıt özelliklerin birine, diğeri öbürüne sahipse, buna "Alelmorfik özellikler" denir.
Göz rengi örneğinde olduğu gibi, ela ve kahverengi renk, gözdeki alelmorfik bir renk özelliğidir. Her hücrede göz rengini denetleyen bir çift gen bulunur.
Gen çiftlerini benzer aleler şeklinde taşıyan bireylerde homozigot genotip, gen çiftlerini farklı aleler şeklinde taşıyan bireylerde ise, heterozigot genotip bulunur. Buna göre, AA ve aa genotipi sırayla, homozigot baskın ve homozigot çekinik; Aa genotipi ise heterozigottur. Herhangi bir özelliği oluşturan bir çift alelin bir üyesi söz konusu olduğu zaman, yalnızca homozigot genotipte fenotipik olarak kendini gösterilebilen alellere "çekinik (resesif) alel" denir. Diğer yandan heterozigot genotipte kendini gösteren alellere de "baskın (dominant) alel" adı verilir. Baskın ve çekinik alelleri göstermek için genellikle büyük ve küçük harfler kullanılır. İki benzer aleli taşıyanlar (AA veya gg), "homozigot"; farklı aleli taşıyanlar, (Aa) "heterozigot" olarak isimlendirilir.
Örneğin; AA homozigot baskın, aa homozigot çekinik ve Aa heterozigotdur.
Bütün genlerin tek tek toplamı ve bütün kromozom seti o canlının "genomu" şeklinde tarif edilir.

 

BaşaDön