ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828

DERNEK KURULUŞ TÜZÜĞÜ

Border Collie Derneği Ana Tüzüğü (pdf)

 

BORDER COLLIE DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
Madde 1;
Madde 2;

 

         Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin adı, Border Collie Derneği’dir. Derneğin kısa adı BCD, BCA’dır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek Genel Kurulu Kararı ile gerekli gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri gereğince şubeler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2- Derneğin Amacı
İş bu dernek, küçük ve büyük baş hayvanlar ile kümes hayvanlarının sürüler halinde otlaması ve beslenmesi aşamasında kullanılan, sürü gütme köpeği ırkı, Border Collie(BC) sahiplerini bir çatı altında toplamak, ırkın sağlığı açısından, ülkemizdeki gen havuzunu geliştirmek yönünde çalışma ve araştırmalar yapmak, bu yönde gelen talepleri değerlendirmek ve çözüm üretmek, ırk özelliklerinden kaynaklanan kıvrak zeka yapısını suiistimal edecek kişileri engelleyip, ırkın doğru kişiler tarafından sahiplenilmesini sağlamak, üretim çiftliklerine ırk standartları hakkında ve üretim (çiftleştirme) aşamasında bilgi desteği sağlamak, bu ırka sahip kişilerden gelebilecek; beslenme, sağlık, barınma koşulları, eğitim ve sosyalizasyon gibi sorular hakkında yardımcı olmak, koyun, keçi gibi küçük baş hayvan veya inek, dana, manda gibi büyük baş hayvanlar ile kaz, ördek gibi kümes hayvanlarının güdülmesi konularında bu Gütme Köpeğinin kullanılmasıyla Türkiye’de hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak, çiftlik hayvanları, küçük ve büyük baş besicilik, kümes hayvanları v.b. yetiştiricileri, köy ve kırsal alan ahalisi, ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara, bu gütme köpeklerini hangi şekillerde ve en verimli bir biçimde bulabilecekleri, kullanabilecekleri, ve bakabilecekleri hususunda destek ve teşvikte bulunmak, bu vesile ile başta gelişmekte olan yöreler olmak üzere tarım ve hayvancılık ve ilintili istihdam yaratılması, mikro ve makro ekonominin gelişmesi, Avrupa Birliği Standartlarında üretim ve hayat koşullarının sağlanması ve insan hakları ve demokrasi çerçevesinde en optimum sonuçlara ulaşılması konusunda çalışmalar, eğitimler, hizmetler, danışmanlıklar, üçüncü kuruluşlardan hizmet alarak tanıtım ve gelişim çalışmaları, görsel, işitsel ve yazılı yayımlar düzenlenmesi, gibi konularda aktif olarak faaliyet göstermek, Border Collie ırkını, bütün standartlarıyla; Türkiye'de korumak, üretimini teşvik etmek, kullanım alanları hakkında gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve geliştirmek, Border Collie ırkı hususunda bilimsel araştırmalar yapmak, makaleler yazmak, panellere ve konferanslara katılmak amacıyla kurulmuştur.

 

       Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- BC gütme köpeklerinin hayvancılık alanında, her türlü sürü gütme alanlarında kullanılmasını teşvik etmek.

2- BC gütme köpeklerinin ırkını kayıt altına almak ve üretilen köpekler için soyağacı (şecere) çalışmaları yapmak,

3- BC gütme köpeklerinin, deprem, çığ vs. gibi tabii afetlerde arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla kullanılması için gerekli faaliyetleri yerine getirmek,

4- BC gütme köpeklerinin üstün meziyetli köpekler olması sebebiyle toplumu bu köpekler hakkında aydınlatmak ve günlük hayatta da kullanılmalarını teşvik edip bilgilendirmek,

5- BC gütme köpeklerinin ırklarının devamı ve bu ırkların bozulmaması için gerekli bilimsel verileri ön planda tutmak ve ırkların sağlıklı gelişimi için her türlü bilimsel çalışma ve faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlere öncülük etmek,

6- Border Collie ırkının, gütme köpeği olarak çalışma standartlarını ortaya koyan uluslar arası organizasyon ve/veya benzeri kuruluşların veya üyesi olunan otoritelerin öngördükleri standartlarda damızlık köpeklerin ülkemizde de yetiştirilmesinin sağlamak, ek olarak iş bu kuruluşlarca kabul edilmiş ve dünyada uygulanan ve uygulanacak olan bilimsel üretim teknik ve yöntemlerinin ülkemizde de yaygınlaşarak kullanılmasını sağlamak, bu hedefe ulaşabilmek amacıyla gerekirse yurt dışından damızlık köpek getirmek veya getirilmesine önayak olmak,

7- BC gütme köpeklerinin eşleştirilmesi, bakımları ve beslenmesi ve eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve dernek amaçları doğrultusunda bu hususta yapılacak faaliyetlere öncülük ederek kendi standartlarını oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara destek vermek,

8- Üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, temsil, yarışma, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikler düzenlemek, eğitim, üretim ve gösteri amaçlı köpekler yetiştirmek için tesis kurabilmek, işletebilmek ve kiraya verebilmek,

9- Güdü Köpek ırkları üzerinde biyolojik, etnolojik ve genetik araştırmalar yapabilmek amacıyla araştırma geliştirme laboratuarı, poliklinik ve hastanelerini açabilmek.

10- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisleri, lokalleri kurmak ve bunları tefriş etmek,

11- Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilebilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek,

12- Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

13- Dernek, amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Dernekler Kanununun 41. maddesine göre yetkili organlarca alınan karar doğrultusunda sosyal tesisler kurmak, işletmek, kurulu bir tesisi kiralamak ve işletmesini kiraya verebilmek, ayrıca yine aynı kanunun 90. maddesine göre lokal açmak, kiralamak veya işletmesini kiraya verebilmek, lokal, sosyal tesis veya iktisadi işletme için gerek gördüğü hallerde gayrimenkul satın almak, kiralamak veya işletmesini kiraya verebilmek,

14- Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival v.s.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

15- Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkânlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

16- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

17- Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

18- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

19- Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

20- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yurt dışında temsilcilik veya şube açmak, yurt dışında kurulu bulunan dernek, federasyon ve kar amacı gütmeyen organizasyonları yurt içinde temsil edebilmek,

21- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

22- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

23- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler ve şubeler açmak,

24- Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon ya da konfederasyon kurmak, kurulu bir federasyona ya da konfederasyona üye olmak,

25- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

26- Amaçları ile ilgili dergi ve mevkute çıkarmak,

27- BC gütme köpeklerinin ırklarını ve ırklarının devamlılığını koruyabilmek amacıyla yapılacak etkinliklere yurt içi ve yurt dışından bilirkişi ve/veya hakem davet etmek ve bunlara yol, konaklama, cep harçlığı ve harcırah gibi her türlü ücreti ödeyebilmek,

28- 2908 Sayılı Dernekler Kanunun 63. maddesi gereğince bağış kabul etmek, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun amir hükümleri yerine getirmek şartıyla yardım toplamaktır.

29- İş bu derneğin amblemi Border Collie gütme köpeğinin sabitlenmis haldeki siluetiyle, siluetinin ön ayak parmakları ucunda bulunan TBCA imgesinden oluşmaktadır.