ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828